• بنیان بدبینی

  بنیان بدبینی

  ریشه‌های بدبینی سیاستمداران به بنگاه‌های نوآور در گفت‌وگوی سیدفرشاد فاطمی با حمید محمدی و سعید محمدی

  معجزه معکوس

  معجزه معکوس

  بررسی وضعیت جامعه در یک سال گذشته در میزگرد محمدرضا جوادی‌یگانه و محمد درویش

  شاقول تورم

  شاقول تورم

  چشم‌انداز بازارها در سال 1403 در میزگرد حسین عبده‌تبریزی و داود سوری

  رشد متزلزل

  رشد متزلزل

  سازوکارهای مخرب رشد اقتصاد ایران در گفت‌وگو با محمدمهدی بهکیش و پرویز خسروشاهی

 • راهبرد

ضرورت تحقق اهداف اقتصادی

ضرورت تحقق اهداف اقتصادی

گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در طول یک سال گذشته

 • فصل اول: عملکرد اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

میزگرد

 • رشد متزلزل

  سازوکارهای مخرب رشد اقتصاد ایران در گفت‌وگو با محمدمهدی بهکیش و پرویز خسروشاهی

 • فصل دوم: سیاست و دیپلماسی در سالی که گذشت

گزارش تحلیلی

میزگرد

 • شرح شوکران

  آنارشیسم، آنارکوکاپیتالیسم و آنارکوفاشیسم در گفت‌وگوی موسی غنی‌نژاد و بهروز افخمی

 • فصل سوم: جامعه در سالی که گذشت

گزارش تحلیلی

میزگرد

 • معجزه معکوس

  بررسی وضعیت جامعه در یک سال گذشته در میزگرد محمدرضا جوادی‌یگانه و محمد درویش

 • حریص رفتن

  ریشه‌ها و پیامدهای مهاجرت سرمایه مالی و انسانی در میزگرد محسن جلال‌پور و محمد فاضلی

 • فصل چهارم: عملکرد و چشم‌انداز بازارها

گزارش تحلیلی

میزگرد

 • شاقول تورم

  چشم‌انداز بازارها در سال 1403 در میزگرد حسین عبده‌تبریزی و داود سوری

 • اقتصاد دیجیتال

گزارش تحلیلی

میزگرد

 • بنیان بدبینی

  ریشه‌های بدبینی سیاستمداران به بنگاه‌های نوآور در گفت‌وگوی سیدفرشاد فاطمی با حمید محمدی و سعید محمدی

 • فصل ششم: چشم‌انداز

گزارش تحلیلی

گفت‌و‌گو

میزگرد

 • فصل هفتم: زنان اقتصاددان

زنان اقتصاددان

زنان اقتصاددان

زنان اقتصاددان

زنان اقتصاددان

زنان اقتصاددان