سد معبر

هفته نامه تجارت فردا شماره 255

سد معبر

  • بازخورد و تحلیل

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: اقتصاد ایران

  • فصل سوم: پرونده ویژه - دولت و بخش‌خصوصی

  • فصل چهارم: بازارها

  • فصل پنجم: کسب‌وکار

  • فصل ششم: اقتصاد اجتماعی

  • فصل هفتم: اقتصاد توسعه- اصلاحات اقتصادی

  • فصل هشتم: بین‌الملل