• راهبرد

  • فصل اول: پیشینه کرمان

  • فصل دوم: اقتصاد کرمان - آنچه هست

  • فصل سوم: توسعه کرمان

  • فصل چهارم: صنایع کرمان

  • فصل پنجم: آینده کرمان