جنگ آب

هفته نامه تجارت فردا شماره 229

جنگ آب

  • بازخورد

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: اقتصاد ایران

  • فصل سوم: پرونده ویژه - سدسازی ترکیه

  • فصل چهارم: بازارها

  • فصل پنجم: کسب‌و‌کار

  • فصل ششم: اقتصاد اجتماعی

  • فصل هفتم: بیـن‌‌الملل