دولت سایه

هفته نامه تجارت فردا شماره 157

دولت سایه

 • اقتصاد ایران - تحلیل

خروج از رکود بدون یک ریال هزینه

برچیدن تحریم‌های داخلی را مطالبه کنیم

خروج از رکود بدون یک ریال هزینه

 • فصل اول - خبرنامه

خبرنامه اقتصادی

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

تصفیه دارایی بانک‌ها

درآمد سرانه

تصمیم‌گیری دولت

ضعف اجرا

گفت‌و‌گوی ویژه

 • گفت‌وگو با محمدعلی نجفی دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت درباره مصائب سیاستگذاری در کشور

  میراثپوپولیسم

شأن نمایندگی

 • فصل سوم - بازارها

گزارش تحلیلی

بورس ارز

بیمه در بورس

فروش تویوتا

 • فصل چهارم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

جادوی کایسری

رابطه تئوری و کسب‌وکار

هیأت ایتالیایی در ایران

انتزاع بیمه‌ها

 • فصل پنجم - کافه

گزارش تحلیلی

اعتیاد

آلایندگی در ایران

حقوق اقتصادی بشر

تروریسم جهانی

 • روند گسترش تروریسم در سال ۲۰۱۵ به روایت موسسه «صلح و اقتصاد»

  هزینه ترور

مهندسان تروریست

 • به بهانه گزارش واشنگتن‌پست درباره غلبه آماری مهندسان در گروه‌های تروریستی

  مهندس‌های ترور

کودک و تلویزیون

 • فصل ششم - بین‌‌الملل

خبرنامه

مقالات

ترکیه و روسیه

 • فصل هفتم - باشگاه اقتصاددانان

یادبود نوبلیست