مارپیچ حکمرانی

هفته نامه تجارت فردا شماره 212

مارپیچ حکمرانی

 • بازخورد

تصحیح قیمت‌ها، راه عبور از بحران

چگونه می‌توان بحران کمبود آب را سامان داد؟

تصحیح قیمت‌ها، راه عبور از بحران

دن کیشوت بدکردار

نقدی بر تئوری «مرد دیوانه»

دن کیشوت بدکردار

سرنوشت ارز در سال ۱۳۹۶

نقدی بر پرونده «آینده بازار»

سرنوشت ارز در سال ۱۳۹۶

سنجش ناکارایی

چرا در برنامه‌ریزی و مدیریت بحران‌ها نا‌توان هستیم؟

سنجش ناکارایی

 • فصل اول - خبرنامه

 • فصل دوم - اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

نظارت پولی

 • علی دیواندری از مشخصات و ویژگی‌های مدل نوین نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها می‌گوید

  احیای نظارت

 • واکاوی ابعاد مدل جدید نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها

  نظارت هوشمند

بودجه عمرانی

ابلاغیه مالیاتی

بحران سیمان

 • فصل سوم - پرونده ویژه - مدیریت بحران

گزارش تحلیلی

مدیریت بحران

مردم در بحران

سیاستگذاری

تجربه جهانی

 • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

مسکن

زندگی در کلانشهرها

 • فصل پنجم - اقتصاد اجتماعی

گزارش تحلیلی

اشتغال زنان

زاد و ولد

بدهکاران زندانی

 • فصل ششم - اقتصاد توسعه

۴۰‌سال گزارش توسعه جهانی

اقتصاد توسعه از توجه به «ماشین» تا رسیدن به «نهادها» و «چانه‌زنی درون فرادستان»

۴۰‌سال گزارش توسعه جهانی

حکمرانی قانون

گزارش بانک‌جهانی از روند توسعه جهانی چه می‌گوید؟

حکمرانی قانون

 • فصل هفتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

ریسک و سرمایه‌گذاری

مقالات