حق خوری

هفته نامه تجارت فردا شماره 240

حق خوری

  • تحلیل

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: اقتصاد ایران

  • فصل سوم: پرونده ویژه - تغییر پارادایم

  • فصل چهارم: بازارها

بازار ویلا

نرخ سود

بورس پسته

  • فصل پنجم: کسب‌وکار

برندسازی برای صادرات

تاکید جهانگیری بر اهمیت شرکت‌های بزرگ صادراتی

برندسازی برای صادرات

گزارش تحلیلی

لودیسم ایرانی

پایان کسب‌وکار

  • فصل ششم: اقتصاد اجتماعی

توسعه نامتوازن

تهدیدها و ظرفیت‌های تهران از نگاه مسوولان

توسعه نامتوازن

گزارش تحلیلی

مهارت و مدارس

بحران سالمندی

  • فصل هفتم: اقتصاد توسعه - تحول چینی

پارادایم چینی

چین چگونه از انگاره‌های مخرب مائو عبور کرد؟

پارادایم چینی

تحول چینی

  • فصل هشتم: بین‌الملل

نوای خون

تیراندازی و کشتار در کنسرت موسیقی در آمریکا

نوای خون

خبرنامه

مقالات