ونزوئلای بعدی

هفته نامه تجارت فردا شماره 308

ونزوئلای بعدی

  • تحلیل و بازخورد

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: اقتصاد ایران

  • فصل سوم: اقتصاد بین‌الملل

  • فصل چهارم: بازارها

  • فصل پنجم: اقتصاد اجتماعی

  • فصل ششم: کتابنامه