بار کج

هفته نامه تجارت فردا ویژه نامه

بار کج

  • فصل اول: تعامل گسترده با جهان

  • فصل دوم: موانع سیاسی و دیپلماسی

  • فصل سوم: موانع اقتصادی

  • فصل چهارم: قهرمانان صادرات

  • فصل پنجم: سرآمدان صادرات جهان