شناسه خبر : 34227 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90-1اندازه، رشد و ساختار جمعیت یک کشور بافت درازمدت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را تعیین می‌کند. این عبارت نقش جمعیت‌شناسی را در شکل‌دهی بسیاری از چالش‌های پیچیده و فرصت‌های پیش‌رو از جمله مسائل مربوط به رشد و توسعه اقتصادی برجسته می‌سازد. نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که هم مسیر جمعیتی و هم توسعه آن تحت تاثیر محرک‌های اقتصادی، سیاست و اصلاحات نهادی و تغییرات فناوری، هنجارهای فرهنگی و رفتارها قرار می‌گیرد. جهان تحت تاثیر سه مولفه کلیدی یعنی رشد جمعیت، تغییرات در زاد و ولد و مرگ‌ومیر و تحولات مربوط به ساختار سنی جمعیت یک تغییر عمده را در جمعیت‌شناسی تجربه می‌کند.  نشانگرهای جمعیتی جهانی، منطقه‌ای و کشورها تغییرات زیادی داشته‌اند و انتظار می‌رود در دهه‌های آتی تغییرات بیشتری انجام گیرد. کهنسالی جمعیت بر رشد آن غلبه می‌کند و به کانون توجه در میان دیگر پدیده‌های جمعیتی جهان تبدیل می‌شود. این پدیده‌ها و پیشرانه‌های زیربنایی آنها همچنان تاثیرات عمیقی بر هزاران نشانگر و تعیین‌کننده‌های رفاه و پیشرفت اقتصادی خواهند گذاشت.

دراین پرونده بخوانید ...