شناسه خبر : 42080 لینک کوتاه

مهندسی مالی اژدها

سیستم مالی چین چگونه کار می‌کند؟

«چگونه تئوری مالی می‌تواند رویدادهای تورمی را توضیح دهد؟» این عنوان مقاله‌ای است که در فصل تحقیق به آن پرداخته شده است. سیاست‌های مالی می‌تواند به عنوان مولفه‌ای مهم و تحت اختیار دولت بر میزان تورم اثرگذار باشد و دولت‌ها به‌واسطه اقداماتی که انجام می‌دهند می‌توانند مسبب ایجاد شوک‌های مالی و در نتیجه افزایش تورم شوند.

مقاله دیگر درباره سیستم مالی چین است و اینکه این سیستم چگونه کار می‌کند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد اعتبارات غیربانکی -کانال‌های جدید تامین مالی بازارمحور نظیر فین‌تک‌ها یا بانکداری در سایه- نقشی روزافزون در حمایت از اقتصاد واقعی این کشور ایفا می‌کنند.

مقاله دیگر درباره فناوری‌های نوین است که چگونه بازار جهانی خدمات را دگرگون می‌کنند؟ فناوری دیجیتال خدماتی را که قبلاً غیرقابل تجارت بودند در معرض جهانی شدن قرار می‌دهد. یکی از نام‌های این رویه جدید، «مهاجرت از راه دور» است که به کارگرانی اطلاق می‌شود که در یک کشور سکونت دارند اما به‌طور منظم در سازمان‌ها و تیم‌های دوردست در کشوری دیگر کار می‌کنند.

«هموفیلی اجتماعی» تیتر مقاله دیگر این فصل است. چگونه می‌توان با سرمایه اجتماعی تحرک اقتصادی را اندازه گرفت؟ راج چتی و 21 همکارش در اولین بخش از یک پژوهش دوگانه که جولای امسال تحت عنوان «سرمایه اجتماعی: اندازه‌گیری و ارتباط با تحرک اقتصادی» منتشر شد، پیوند اقتصادی «SES» و ارتباط اقتصادی «EC» از حیث سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی «ارتباط متقابل»، «انسجام شبکه‌ای» و «مشارکت مدنی» را بررسی کرده‌اند. 

دراین پرونده بخوانید ...