قلعه گنج (ویژه‌نامه استان‌ها / کرمان)

هفته نامه تجارت فردا ویژه نامه

قلعه گنج (ویژه‌نامه استان‌ها / کرمان)

  • راهبرد

  • فصل اول: پیشینه کرمان

  • فصل دوم: اقتصاد کرمان - آنچه هست

  • فصل سوم: توسعه کرمان

  • فصل چهارم: صنایع کرمان

  • فصل پنجم: آینده کرمان