شناسه خبر : 18656 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قضیه فولک

قضیه فولک در زمره دسته‌ای از قضایای مربوط به نظریه بازی جای می‌گیرد که به بررسی تمامی پیامدهای ممکن تعادل نش در بازی‌های تکرار‌شونده نامحدود می‌پردازد. در حالت کلی، برای هر بازی تکرارشونده نامحدود، هر پیامد ناشی از تعادل نش می‌بایست بیشتر از پیامدهای حاصل از روش کمینه بیشینه‌های بازی اولیه باشد.

قضیه فولک در زمره دسته‌ای از قضایای مربوط به نظریه بازی جای می‌گیرد که به بررسی تمامی پیامدهای ممکن تعادل نش در بازی‌های تکرار‌شونده نامحدود می‌پردازد. در حالت کلی، برای هر بازی تکرارشونده نامحدود، هر پیامد ناشی از تعادل نش می‌بایست بیشتر از پیامدهای حاصل از روش کمینه بیشینه‌های بازی اولیه باشد. در غیر این صورت، بازیکن به فاصله گرفتن از تعادل مذکور و حرکت به سمت تعادل خودخواهانه تمایل پیدا خواهد کرد. به عبارت بهتر، قضیه فولک بیان می‌دارد هرگونه پیامد احتمالی ممکن را که بیشتر از مقادیر حاصل از روش کمینه بیشینه‌ها باشد، می‌توان با یک نرخ تنزیل متناسب، در نظر گرفت. نرخ تنزیل در اینجا، نشان‌دهنده میزان اهمیت زمان آینده یا مراحل بعدی بازی، برای بازیکنان است. البته در ریاضیات، عموماً به قضایایی که به صورت شفاهی مورد قبول یا بحث قرار می‌گیرند اما نوشته یا منتشر نمی‌شوند، قضایای فولک اطلاق می‌شود.


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید