شناسه خبر : 46832 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نیاز 60درصدی

آب تجدیدپذیر در ایران به کجا می‌رود؟

آب زیرزمینی نیمی از کل آب آشامیدنی و بیش از 40 درصد آب آبیاری و یک‌سوم نیاز جهانی بخش صنعت را تامین می‌کند. در سراسر جهان، حدود 5 /2 میلیارد نفر برای تامین آب آشامیدنی روزانه و دیگر نیازهای خانگی خود، تنها به آب زیرزمینی وابسته هستند. همچنین حدود 55 درصد نیاز آب کشور از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود. در 17 استان از 31 استان کشور، میزان وابستگی به آب زیرزمینی بیش از 60 درصد است. مجموع جمعیت این استان‌ها حدود 64 میلیون نفر است که 72 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد.

از سال ۱۳47 تعداد دشت‌های ممنوعه در ایران ۱5 دشت و کسری مخزن حدود ۱00 میلیون مترمکعب بود. از سال ۱۳6۱ یکسری قوانینی وضع شد، سال ۱۳84 همین‌طور و سال ۱۳89 شروع برخورد با چاه‌های غیرمجاز بود، و تعیین تکلیف چاه‌هایی که می‌توانستند پروانه‌دار شوند. با این حال در سال ۱۳97 متولیان عدد

4۱9 دشت ممنوعه را اعلام کردند. بین سال‌های 1399 تا 1400 حدود ۱4۳ میلیارد متر مکعب آب از چاه‌های غیرمجاز، برداشت غیرقانونی شد. این عدد تا سال 1402 به حدود 148 میلیارد مترمکعب رسید.

آب تجدیدپذیر در یک زمانی با توجه به جمعیت، نزدیک به هفت هزار مترمکعب برای هر نفر بود تا اینکه در سال ۱۳90 به حدود ۱600 رسید و اکنون تقریباً زیر ۱400 است و در افق ۱420 با جمعیت ۱06 میلیون‌نفری به زیر هزار مترمکعب برای هر نفر خواهد رسید. بنابراین با توجه به تحولات جمعیتی و تحولات آب تجدیدپذیر متناسب با این سرانه، این آب عملاً برای هر مصرفی (کشاورزی باشد، صنعت باشد یا...) لحاظ می‌شود. 

دراین پرونده بخوانید ...