خشت کج

هفته نامه تجارت فردا شماره 377

خشت کج

  • راهبرد

  • فصل اول: آنچه بر جامعه ایران گذشت

  • فصل دوم: انخابات آمریکا

  • فصل سوم: عملکرد اقتصاد ایران

  • فصل چهارم: بازارها

  • فصل پنجم: راه‌ حل‌ها