شناسه خبر : 33402 لینک کوتاه

در جست‌وجوی خوشبختی

تحت چه شرایطی، مهاجرت انسان و سرمایه همزمان رخ می‌دهد؟

امروزه، بیش از 270 میلیون نفر از جمعیت دنیا در کشورهای محل تولدشان زندگی نمی‌کنند. نرخ مهاجرت در دنیا در حال افزایش است. اما چه عواملی منجر به مهاجرت می‌شوند؟ به‌طور کلی می‌توان این عوامل را به عوامل زیست‌محیطی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عوامل مربوط به امنیت تقسیم کرد. هر یک از این عوامل شکل خاصی از مهاجرت را باعث می‌شوند. برای مثال زمانی که در مورد عوامل زیست‌محیطی مهاجرت صحبت می‌کنیم، اغلب به مهاجرت افرادی اشاره داریم که به خاطر یافتن محیط مناسبی برای زندگی محل زندگی‌شان را ترک می‌کنند. آنها به دنبال کیفیت بهتر زندگی نیستند بلکه معمولاً فقط جایی را می‌خواهند که بتوانند در آنجا ساکن شوند. عوامل زیست‌محیطی مانند زلزله به زور افراد را وادار به مهاجرت می‌کند. وقتی از عوامل اقتصادی صحبت می‌کنیم، معمولاً در مورد وضعیت نامساعد کار و قدرت خرید پایین در کشور مبدأ و در مقابل، وضعیت مناسب برای یافتن شغل و قدرت خرید بالا در کشور مقصد صحبت می‌کنیم. طبق عوامل اجتماعی، مهاجرت با هدف دستیابی به کیفیت بهتر زندگی مانند آموزش و بهداشت صورت می‌گیرد. در سه مورد اول معمولاً مهاجرت سرمایه، به‌طور قابل توجه رخ نمی‌دهد. در مورد عوامل سیاسی نیز باید گفت که معمولاً این نوع مهاجرت در دنیا برای فرار از فشارهای حکومتی انجام می‌شود و اغلب عوامل سیاسی منجر به مهاجرت سرمایه نمی‌شوند. اما وقتی پای عوامل مربوط به امنیت به میان می‌آید، در کنار مهاجرت انسانی، مهاجرت سرمایه نیز به‌طور قابل توجه رشد می‌کند. خروج سرمایه از کشورهایی نظیر سوریه، تونس، لیبی، مصر و دیگر کشورهایی که در جریان بهار عربی از آنها اسم برده می‌شود، مثال خوبی برای این مورد است. عدم امنیت یعنی نااطمینانی بسیار بالا نسبت به آینده و این نااطمینانی، به مثابه سوخت موشک برای جت مهاجرت (چه مهاجرت انسان و چه مهاجرت سرمایه) عمل می‌کند. البته اغلب عوامل مختلفی بر روی موج مهاجرت در کشورهای دنیا تاثیرگذار بوده‌اند. وقتی عواملی که مهاجرت انسان‌ها را با مهاجرت سرمایه همراه می‌کنند، کنار هم قرار می‌گیرند، یعنی بحران نزدیک است.

دراین پرونده بخوانید ...