شناسه خبر : 14989 لینک کوتاه

معرفی جدیدترین کتاب‌های انتشارات آکسفورد

کتابخانه آکسفورد

جامعه مصرفی در ایالات متحده و کشورهای دیگر به خاطر پیری جمعیت، افزایش نابرابری درآمدی، انسداد سیاسی و کمبود منابع در حال فروکش‌کردن است.

1- آینده جامعه مصرفی: دورنماهایی برای توسعهپایدار در اقتصادجدید

index:1|width:60|height:92|align:right نویسنده: موری جی. کوهن

جامعه مصرفیدر ایالات متحدهو کشورهای دیگربه خاطر پیریجمعیت، افزایش نابرابریدرآمدی، انسداد سیاسیو کمبود منابعدر حال فروکشکردن است. همزمان، جای مشاغل ثابتیرا که برمبنای ساعتی یاحقوقی به کارکنانپول میدادند، کار آزاد وگاهوبیگاه گرفته است. ظهور اقتصاد به اصطلاحتشریکی، رشد تولیدخویشکارانه وگسترش محبوبیت محلیسازی اقتصادی شواهدیبر این هستندکه مردم براییافتن راههای تضمین معاش خودو خانوادههایشان تمام تلاش خودرا میکنند. نشانهها حاکیاز آنند کهما در مراحلآغازین گذار ازیک نظام سازماندهیاجتماعی مبتنی برمصرفگرایی هستیم. این تحولاتبرخی از سیاستگذاران را برآن داشته تابرای خانوارها یکمنبع درآمدی غیرکاریتعبیه کنند کهتامین بهتر نیازهایاساسیشان راممکن کند. این پیشنهادها شامل درآمدپایه همگانی، سهامشهروندی و چارچوبیحقوقی برای مالکیتمردمی سهام درشرکتها میشوند. انسداد سیاسی جوامع مانعتوجه جدی بهاین بحثها میشود، درحالی که باوضع موجود، مابه سوی نسخهقرن بیستویکمی ازفئودالیسم حرکت میکنیم. چطور میتوانیم راهی متفاوتمبتنی بر فراگیریاجتماعی و امنیتاقتصادی را پیشبگیریم؟ یک گزینهعملی تاسیس شبکههای تعاونی کارگر-مصرفکننده استکه بهطور سازمانیافته تولیدو مصرف رامتحد کنند. چنین مدلهایی ازهمیاری پیشتر وجودداشتهاند و«آیندهجامعه مصرفی» چندین مثال موفقاز آنها رانشان میدهد. مهمترین کتابهای موری جی. کوهن عبارتند از«نوآوریدر مصرف پایدار: اقتصاد جدید، گذارهایاجتماعی-فنی وکنشهای اجتماعی» (2013) و«واکاویمصرف پایدار: سیاست زیستمحیطی وعلوم اجتماعی» (2001).

2- پساز بحران: اصلاح، بهبود و رشددر اروپا

index:2|width:60|height:92|align:right ویراستاران: فرانچسکو کاسلی، ماریو چنتانو و خوزه تاوارز

«پساز بحران» پروژه دوگانه اصلاحساختاری و ادغاماروپا در آستانهکسادی بزرگ 2008 وبحران بدهی اروپارا بررسی میکند. مقدمه کتاببحثهای پیش از بحرانرا با وضعیتکنونی مقایسه میکند و چندراهی را کهممکن بود هماصلاحات و همادغام را دشوارترکند به تصویرمیکشد. فصل یکم باعنوان «دستور کار اصلاحساختاری در اروپا» وضعیت دستور کار اصلاحساختاری، موفقیتها، شکستها واولویتهای اعمال آتی رابررسی میکند. فصل دوم، «مدیریت بحران و رشداقتصادی در منطقهیورو»، برواکنش سیاستهای مالی به بحرانمیپردازد واز موازنه بزرگتری بین اصلاحاتطرف عرضه ومدیریت طرف تقاضادفاع میکند. فصل سوم باعنوان «مواجهه با ناهمگونیاتحاد پولی واقتصادی: اصلاحات نهادیملی در برابراروپایی» برشوکهای نامتقارن در اقتصادهایگوناگون اتحاد پولیتمرکز میکند وبه سازوکارهای نهادیبرای کاهش تکرارو تاثیر آنهامیپردازد. فصل چهارم «ثبات کلان مالی زیرسایه اتحادیه اقتصادیو پولی»، رفتارچرخهای بازده و شاخصهای مالی وهمینطور نقش ضدچرخهای سیاستهای کلانمالی را -در هردو سطح ملیو اروپایی- واکاوی میکند. فصل پنجم با عنوان«جمعیتو فرضیه رکودسکولار در اروپا» تغییرات دردیدگاه اروپاییها رابررسی میکند ونشان میدهد چگونه بحرانهای اخیر اعتماد عمومیبه نهادهای اروپاییرا ویران کردهاند. فصل ششم،«برندگان،بازندگان و آیندهادغام اروپا»، بهچالشهای جمعیتیای کهاروپا با آنهامواجه است میپردازد، و بهویژه به نحوهتاثیر تغییرات جمعیتشناختی بر دستورکار اصلاحی. فصل هفتم «چالش نابرابری اروپایی» بر این نکته مغفولدست میگذارد کهتا چه اندازه«اروپا» به عنوان یک کلبا میزان بسیارینابرابری و تجمعجغرافیایی درآمد روبهرواست.

3- فقر جهانی: محرومیت، توزیع و توسعهاز جنگ سردتاکنون

index:3|width:60|height:92|align:right نویسنده: اندی سامر

چرا برخیاز مردم فقیرند؟چرا فقر مطلقبا وجود رشداقتصادی اساسی همچنانوجود دارد؟ چهگونههایی ازتوسعه اقتصادی متاخریا سرمایهداری جبرانی با شکلهای متفاوت فقرهمراهند؟ پژوهش مشهورآمارتیاسن درباره قحطیهانشان داد مردمنه به خاطرفقدان غذا درکشور که بهخاطر عدم حقدسترسی به غذامیمردند. آیا همین رابر علل فقرجهانی هم میتوان به کاربست؟ «فقر جهانی» بهاین سوالات بهظاهر ساده میپردازد. شاید انتظارداشته باشیم کهفقر جهانی درفقیرترین کشورهای جهان -کهمعمولاً به عنوانکشورهای کمدرآمد یاکمتر توسعهیافته یا«دولتهای شکننده» شناخته میشوند- متمرکز باشد. با این حال، بیشترفقرای مطلق جهاناز منظر فقرپولی یا چندوجهی -تاحدود یک میلیاردنفر- در کشورهایروبهرشد میانهدرآمد زندگیمیکنند. همزمان فقر همگامبا رشد اقتصادیکاهش نیافته است. درنتیجه و بارشد منابع داخلی،بخش اعظم فقرجهانی دیگر کمتربه کمبود منابعداخلی و بیشتربه مسائلی مثلنابرابری ملی، سیاستاجتماعی و سامانههای رفاهی والگوهای توسعه اقتصادیمربوط میشود. کتاب اندی سامرپنج فصل دارد: «سرمایهداری جبرانی: چگونه جهان در حالتوسعه از پایانجنگ سرد تغییرکرده است؟»، «جغرافیای فقر: چگونه فقرجهانی از پایانجنگ سرد تغییرکرده است؟»، «انتقام کوزنتس: فقر، نابرابری،رشد و تغییرساختاری»، «تناقض فقر: چرا برخیمردم هنوز فقیرند؟»،«سرمایهداری کمسرعت: آیا یک تلهفقر در کشورهایمیانهدرآمد جدید وجود دارد؟». اندی سامر پژوهشگر توسعهبینالمللی واز مدیران موسسهتوسعه بینالمللی درکالج کینگ لندناست. پژوهشهای اوبر نظریه ومفاهیم فقر وعلل فقر همدر سطح جهانیوهم با اشارهبه آسیای جنوبشرقی و مشخصاًاندونزی متمرکز است.

4- معضل دیکتاتور: راهبرد حزب کمونیست چینبرای بقا

index:4|width:60|height:92|align:right نویسنده: بروس دیکسون

به دنبالسرکوب واقعه تیانآنمن چیندر سال 1989، بسیاری از ناظراناحساس کردند کههر چند حزبکمونیست چین ازتوفان کنونی بهسلامت گذشته، روزهایپایانیاش راپشت سر میگذارد. با وجوداین، حرف ناظرانخطا از کاردرآمد. چین منهایچند بحران ناچیز،از 1989 به بعدرشد اقتصادی وثبات سیاسی چشمگیریرا شاهد بودهاست. در «معضل دیکتاتور»، چینپژوه برجسته، بروسدیکسون، توضیح میدهد که چرارژیم باقی ماندو پیشرفت کرد. ناظران مسائل چینکه نشانههای زوال نهایی رژیمرا جدی میگیرند، حاکمان چینرا با یکمعضل بنیادین روبهرومیبینند: حکومت یک استراتژیبقای هوشمندانه رابرگزیده اما بذرهایویرانی آن هموارهحاضرند. با وجوداین، دیکسون بااتکا بر دادههای ساده اینتز را بهچالش میکشد. سیاستهای رژیمشاید کینه واعتراض را دامنزده باشد، اماحزب کمونیست هنوزاز سطح بالایحمایت مردمی برخورداراست. حزب بهطور کامل ازمردم منفک نشدهاست. امروز مردمچین رژیم رابیش از قبلدموکراتیک میبینند، هرچند رقابت سیاسیدر سطح حاکمانرا اجازه نمیدهد. رژیم جامعهمدنی نسبتاً متکثریرا پذیرفته، هرچنددسترسی به آنمحدود است. به طور خلاصه، شایدمردم چین تغییررا ترجیح دهند،اما ترجیح میدهند این تغییردرون چارچوب سیاسیموجود رخ دهد. عناوین فصلهای «معضل دیکتاتور» ازاین قرارند: «مقدمه»، «دست سنگین دولت»، «خط تودهای برایزمانه مدرن»، «خدمت بهخلق»، «تولید حمایت»، «تعریف دموکراسی»، «آیا حزب باقی خواهدماند؟». بروس دیکسون، استادعلوم سیاسی وروابط بینالملل دانشگاه جرج واشنگتناست. از جملهکتابهای مهم او عبارتنداز «سرمایهداران سرخدر چین»، «ثروت درون قدرت» و«دموکراتیکسازی درچین و تایوان».

5- بیداری نسلجوان: اقتصاد، جامعهو سیاستگذاری در آستانه بهارعربی

index:5|width:60|height:92|align:right ویراستاران: ادوارد ای.سایر و طارق ام.یوسف

اعتراضهای خیابانی که دردسامبر 2010 در تونسآغاز شد وسریعاً در خاورمیانهگسترش یافت، نهتنها دیکتاتورهای منطقهرا به سنگرخود عقب راند،بلکه ناظران روابطبینالمللی راکه همگی ماندگاریطولانیمدت اقتدارگرایی خاورمیانه راپیشفرض گرفته بودند، متعجبکرد. به ویژه،قیامهای بهار عربی اینتصور رایج راکه جوانان بهخاطر طرد اقتصادیو کنترل سخترژیم از زندگیسیاسی منفک شدهاند نقض کرد. پرسش اینجاست کهچرا جوانان پیشتازاعتراضات بهار عربیشدند و چرانقش برجستهتری درگذارهای پس ازآن ایفا نکردند؟برای پرداختن بهاین پرسشها نویسندگان از دادههای بهروز مبتنی بر جمعیتشناسی، اشتغال، آموزش،نابرابری و رسانههای اجتماعی برایواکاوی شرایط اقتصادی-اجتماعی بنیادین جوانانخاورمیانه در زمانهقیامها استفاده میکنند وچینشی از تبیینهای تحلیلی عرضهمیکنند کهآن شرایط رااز سالهای 2009 تا2011 تا شورشهای 2010 تا2012 به هم پیوندمیدهد. این کتاب جدایاز مقدمه از12 فصل تشکیل شدهاست: «گذارهای جمعیتی درخاورمیانه و شمالآفریقا»، «مدرسهرفتن و یادگیریدر خاورمیانه وشمال آفریقا: نقشهای خانواده ودولت»، «اشتغال جوانان عرب درآستانه بحران مالیجهانی»، «آثار آموزش و ازدواجبر مشارکت نیرویکار زنان درخاورمیانه و شمالآفریقا»، «جوانان خلیجی و بازارکار»، «نقش رسانههای اجتماعیدر بسیج اعتراضاتسیاسی: شواهدی ازانقلاب تونس»، «آثار سیاسی افکار عمومیدر تغییر درمصر: داستان انقلاب»،«روزهایخشم و سکوت: تبیین کنش سیاسیجوانان عرب»، «نسلی بدون قرارداد: کار غیررسمی جوانان درمصر»، «آیا اصلاح قانون کاربرای کاهش بیکاریجوانان عرب فرصتیفراهم میکند؟»،«واکاویدر تاثیر اصلاحاتبر نظام آموزشفنی و حرفهایمراکش: یک تحلیلسیاستگذارانه»، «پس ازبهار عربی: اصلاحات، نوآوری و آیندهاشتغال جوانان».

6- درون کاخ سفیدکلینتون: یک تاریخشفاهی

index:6|width:60|height:92|align:right نویسنده: راسل ال.رایلی

زندگی درونکاخ سفید هررئیسجمهور در رمز ورازهای بسیاری نهفتهاست. تنها معدودیدر بحثهای حساس «دفتر بیضی» شرکت میکنند. امتیاز اعتمادبه رئیسجمهور به اعتمادپذیری چنینتعاملاتی در طولدوره ریاستجمهوری بستگی دارد. با این حال، «درون کاخ سفید کلینتون» حکم بلیت یک صندلیجلو را برایتماشای ماجرای چهلو دومین ریاستجمهوری دارد. یک دهه پس ازاینکه بیل کلینتونکاخ سفید راترک کرد، پژوهشگرانی که با«طرحتاریخ شفاهی ریاستجمهوری» در مرکز میلردانشگاه ویرجینیا همکاریمیکنند با شماری ازمشاوران سیاسی کلینتون،کارکنان ارشد کاخسفید و مقاماتکابینه مصاحبههایی ضبط کردهاند. محتوای این مصاحبهها برای نخستینبار در اینکتاب منتشر شدهاند. تصویری ازریاستجمهوری کلینتون که دراینجا ارائهشده بر حدود 400 ساعت گفتوگو بابیش از 60 نفر مبتنی است. این مصاحبهها ظهور بیل کلینتوندر مقام یکچهره سیاسی ملیبا جنبش دموکراتجدید را پیگیریمیکند، سپس خواننده رابه کارزار انتخاباتی1992 میبرد وسرانجام به بالاو پایینهای کاخ سفید ازمنظر کسانی کهآن دوره راتجربه کردهاند، میپردازد. بخشهای مبسوطی ازکتاب به سیاستداخلی، سیاست درسالهای کلینتون، و شخصیتهای کلیدی آنزمان مربوط میشود. راسل رایلیدانشیار و ازمدیران برنامه تاریخشفاهی در مرکزمیلر دانشگاه ویرجینیاست، جایی کهدر آن نزدیکبه سیصد گفتوگوی تاریخ شفاهیبا مقامات ارشداز هر دورهریاستجمهوری از زمان کارتربه بعد انجامداده است. او نویسنده و ویراستارکتابهای بسیاری درباره ریاستجمهوری در آمریکاستاز جمله «ریاستجمهوری و سیاستنابرابری نژادی: حفظ ملت از 1831 تا1961» و «کلام رئیسجمهور: گفتارها وگفتارنوشتها در کاخ سفیدمدرن».

7- «تیپارتی» وبازسازی محافظهکاری جمهوریخواهانه

index:7|width:60|height:92|align:right نویسندگان: تدا اسکاچپول و ونسا ویلیامسون

در نوزدهمفوریه 2009، گزارشگرCNBC، ریکسانتلی، سخنسرایی دراماتیکی علیه برنامههای دولت اوبامابرای جلوگیری ازسقوط بازار مسکنکرد. سانتلی باالهامگیری ازپدران بنیانگذار وبا تحقیر «بازندگانی» که نتوانستند قسط وامهایشان را بدهند،خواهان اعتراضات «تیپارتی» شد. درطول دو سالبعد، فعالان محافظهکار به خیابانهاآمدند، صدها گروهمحلی جنبش چایراه انداختند وبا رای وپول برای کمکبه پیروزی جمهوریخواهان راستگرا درسال 2010 وارد صحنهشدند. در اینمطالعه جدید، تدااسکاچپول و ونساویلیامسون به فراسویتصاویر معترضان درلباسهای استعماری رفتند تاتصویری دقیق ازجنبش چای ارائهکنند. یافتههایشان گاه شگفتآور است. آنها باالهامگیری ازمصاحبههای مردمی و بازدیداز نشستها وجلسات محلی درچندین منطقه، فهمیدندکه اعضای مسنترو طبقه متوسطجنبش چای اغلبطرفدار تامین اجتماعی،خدمات درمانی ومزایای دستودلبازانه برای کهنهسربازان هستند. مخالفت آنها با «دولت بزرگ» شامل بیمیلی بهپرداخت مالیات برایافرادی مثل مهاجران،کمدرآمدها وجوانان بود. در سطح ملی، نخبگانجنبش چای نیرویمردمی جنبش رابرای رسیدن بهاهدافی مثل کاهشمالیاتی برای ثروتمندان،مقرراتزدایی ازکسب و کار،خصوصیسازی تامین اجتماعی وخدمات درمانی بهکار میبندند. باوجود این، نخبگانو تودهها درنفرت از باراکاوباما و تلاشبرای راندن حزبجمهوریخواه به راستبا هم سهیماند. تدا اسکاچپولنیاز به معرفیندارد. ایرانیها اورا با نظریهانقلابش میشناسند. اواستاد علوم سیاسیو جامعهشناسی دردانشگاه هاروارد است. ونسا ویلیامسون نیزدانشجوی دکترای دولتو سیاستگذاری اجتماعیدر هاروارد است. اوهمچنین به عنوانمدیر سیاستگذاری بنیادکهنهسربازان آمریکایی در عراقو افغانستان فعالیتکرده است.

8- دین در جامعهسکولار: پس ازپنجاه سال

index:8|width:60|height:92|align:right نویسنده: برایان ویلسون

«دین در جامعهسکولار» برایان ویلسون، 50 سال پساز انتشارش همچنانیک کار کلاسیکبه حساب میآید. این کتابیکی از روشنترین بیانهای تزسکولاریزاسیون است: این ادعا کهمدرنسازی بههمراه خود، تغییراتیبنیادی در سرشتو جایگاه دینمیآورد. برای ویلسون، سکولاریزاسیون به اینواقعیت ارجاع داردکه دین نفوذشرا در سطوحاجتماعی، نهادی وفردی از دستداده است. سکولاریزاسیونفردی فقدان مرجعیتکلیساها در تعریفباور، عمل واخلاقیات فرد است. بهبیانی دیگر، شایدتقوای فردی همچنانوجود داشته باشد،اما اگر درجهتی خلاف مرجعیتکلیساها حرکت کند،آنگاه نشانی برسکولاریزاسیون فردیاست. ویلسون برپیامدهای فرآیند جامعهپذیری در جوامعمدرن تاکید میکند و میگوید بر اساستز او، سکولاریزاسیون یعنی افولجماعت و رشدجامعهپذیری. کتاب چهار فصلاصلی دارد: «الگوی سکولاریزاسیون»، «سکولاریزاسیوندر آمریکا»، «واکنش دینی» و«بدیلفرقهای وتیرهای». این ویراست کتاب رااستیو بروس، یکیدیگر از نظریهپردازان برجسته سکولاریزاسیون، ویرایش کردهاست. برایان ویلسونپژوهشگر بازنشسته جامعهشناسی در دانشگاهآکسفورد و رئیسانجمن بینالمللی جامعهشناسی دینبود. ویلسون درسال 2004 درگذشت. استیو بروس استاد وصاحب کرسی جامعهشناسی در دانشگاهآبردین است. کتابهای پیشین اوعبارتند از «سکولاریزاسیون: دردفاع از یکنظریه غیر مدروز»، «درآمدی بسیار کوتاه بهجامعهشناسی» و «انتخاب ودین: نقدی برنظریه انتخاب عقلانی». استیو بروس را ایرانیانبا ترجمه بخشیاز کتاب مشهورش،که زیر عنوان«مدلسکولار شدن غرب» به فارسی برگردانده شدهمیشناسند. کتاب «درآمدی بسیار کوتاهبه جامعهشناسی» بروس همدر مجموعه «مختصر ومفید» نشر ماهی چاپشده است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها