نتایج جستجو

  • آقای مذاکره

    آقای مذاکره

    «روبرتو کاروالیو دی آزودو» متولد سوم اکتبر ۱۹۵۷ است. مدیرکل آینده سازمان تجارت جهانی دیپلماتی باتجربه و متولد شهر…