نتایج جستجو

  • جنگ توییت‌ها و پست‌ها

    جنگ توییت‌ها و پست‌ها

    د‌یگر بحثبر سر حضور د‌اشتن یا ند‌اشتن نیست؛ اثرگذاری حد‌اکثری است که مورد‌ توجه قرار گرفته است.

  • آقای مذاکره

    آقای مذاکره

    «روبرتو کاروالیو دی آزودو» متولد سوم اکتبر ۱۹۵۷ است. مدیرکل آینده سازمان تجارت جهانی دیپلماتی باتجربه و متولد شهر…