سفر به اعماق زمین(ویژه‌نامه ایمیدرو)

هفته نامه تجارت فردا ویژه نامه

سفر به اعماق زمین(ویژه‌نامه ایمیدرو)

  • راهبرد

  • فصل اول: معدن آنچه بود

  • فصل دوم: اقتصاد کرمان - معدن آنچه هست

  • فصل سوم: توسعه کرمان

  • فصل چهارم: بررسی ویژه (ایمیدرو)

  • فصل پنجم: معدن دولتی و خصوصی

  • فصل ششم: فرصت‌ها و تهدیدها