شناسه خبر : 37766 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90همه‌گیری کرونا موضوع دیپلماسی مجازی را از یک ایده به یک واقعیت تبدیل کرد تا این دیپلماسی رشته‌های ارتباط بین‌الملل را در میان قرنطینه‌های شدید و لغو مسافرت‌ها همچنان حفظ کند. دیپلماسی فیزیکی با کمرنگ شدن شرایط حاد کرونایی دوباره بازمی‌گردد اما اشتباه است تصور کنیم همان روش قدیمی را به‌طور کامل در پیش خواهد گرفت. دیپلماسی مجازی اثربخشی خود را ثابت کرد و در دوران پساکرونا باقی خواهد ماند. این نوع دیپلماسی که شمول و گستردگی بیشتری دارد همراه با دیپلماسی فیزیکی دوران جدیدی با عنوان دیپلماسی ترکیبی را رقم خواهند زد.

دراین پرونده بخوانید ...