شناسه خبر : 42884 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خودکشی هوایی

آلودگی هوا چگونه بر خودکشی اثر می‌گذارد؟

«آلودگی هوا چگونه بر خودکشی اثر می‌گذارد؟» این پرسشی است که در یکی از مقالات این هفته فصل تحقیق به آن پاسخ داده شده است. نویســندگان این مقاله با استفاده از داده‌های روزانه تعداد خودکشی‌ها در هر شهر آمریــکا که با داده‌های روزانه کیفیت هوا از مرکز کنترل بیماری‌های (CDC) و داده‌های آب‌وهوای روزانه از اداره ملی اقیانوســی و جوی (NOAA) مطابقت دارد، تاثیر آلودگی هوا را بر خودکشی‌ها در سراسر ایالات متحده برآورد کردند. 

مقاله دیگر درباره این است که «چرا ازدواج دیگر سرمایه‌گذاری نیست؟»‌ در این مقاله شواهدی از اهمیت بالای معیار هم‌شأن بودن در ازدواج‌های کشور چین ارائه شد. در واقع در این کشور فرضیه تصادفی بودن ازدواج‌ها رد می‌شود، واقعیتی که با نگاهی که والدین مبنی بر سرمایه‌گذاری در ازدواج فرزندان دارند نیز سازگار است. 

«قانونی کردن مهاجران غیرقانونی چه آثار اقتصادی دارد؟» عنوان مقاله دیگر این فصل است. این مقاله نشان می‌دهد که فراهم کردن امکان برای بخشودگی یا عفو مهاجران غیرقانونی، فعالیت اقتصادی آنها را در قالب کارآفرینی در سطوح بالاتر، افزایش می‌دهد. 

«آیا مادران باید کار کنند؟» نیز مقاله دیگر این فصل است. نویسنده تاکید کرده است: در این پژوهش متوجه شــدیم که باورهای خــود افراد در مورد عرضه نیروی کار مادران تحت تاثیر ادراک آنها از هنجارهای اجتماعی است، یا براساس آن چیزی است که دیگران فکر می‌کنند انتخاب‌های کاری مناســبی اســت که یک مادر باید انجام دهد. 

دراین پرونده بخوانید ...