گردنه حیران

هفته نامه تجارت فردا شماره 217

گردنه حیران

  • بازخورد

انتخابات و مصلحت عمومی

نگاهی به تحلیل‌های انتخاباتی سالنامه تجارت فردا

انتخابات و مصلحت عمومی

فرصت‌های تغییر

نقدی بر سالنامه جامع اقتصاد ایران

فرصت‌های تغییر

  • فصل اول - خبرنامه

  • فصل دوم - اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

رشد اقتصادی

تورم تک‌رقمی

نرخ بیکاری

سرشماری

اقتصاد روستا

بانک‌های کوتاه‌قد

انباشت گندم

دیدار روحانی و پوتین

پوپولیسم و انتخابات

شورای شهر

  • فصل سوم - پرونده ویژه - پیش‌بینی اقتصاد ایران

گزارش تحلیلی

  • فصل چهارم - بازارها

گزارش تحلیلی

تسهیلات مسکن

خودرو

  • فصل پنجم - اقتصاد اجتماعی

گزارش تحلیلی

سفرهای خارجی

هنر مدیریت

دستفروشی قهرمان

  • فصل ششم - بین‌‌الملل

خبرنامه

ریسک اعتباری

گزارش مرسر

مقالات