نفس بریده

هفته نامه تجارت فردا شماره 241

نفس بریده

  • فصل اول: آنچه بر اقتصاد گذشت

  • فصل دوم: شاخص‌های اقتصادی

  • فصل سوم: آنچه ممکن است رخ دهد

  • فصل چهارم: بازارها

  • فصل پنجم: چالش بانکی