قاعده بازی

هفته نامه تجارت فردا شماره 195

قاعده بازی

 • اقتصاد ایران - تحلیل

تنها یک کشور

آیا استفاده از سازوکار بازار درهمه موقعیت‌ها اخلاقی است؟

تنها یک کشور

رمز بازی

تحلیلی از انتخابات آمریکا با توجه به نظریه بازی

رمز بازی

 • فصل اول - خبرنامه

 • فصل دوم - اقتصاد سیاسی

گزارش تحلیلی

کج‌فهمی نهاد دولت

رشد اقتصادی

بودجه خانوار

نقد یا تخریب؟

خرید هواپیما

آرایش انتخابات

 • فصل سوم - پرونده ویژه

گزارش تحلیلی

رابطه ایران و هند

چشم‌انداز هند

شرکای ایران

 • آیا هند می‌تواند ترکیب شرکای تجاری ایران را تغییر دهد؟

  رقبای هند

 • چرا رابطه تجاری ایران با همسایگانش رو به بهبود نمی‌رود؟

  غفلت از ظرفیت

 • بررسی جایگاه هند در میان شرکای اقتصادی و کشورهای همسایه ایران در گفت‌وگو با حمید صافدل

  شرط شراکت با هند

سیاست ایران و هند

 • فصل چهارم - باشگاه اقتصاددانان

بازی و ریاضی در دیدار حافظ و سعدی

مقدمه‌ای بر دیدار و گفت‌وگوی اقتصاددانانی از دو نسل

بازی و ریاضی در دیدار حافظ و سعدی

قاعده بازی

گفت‌وگوی محمد اکبرپور و پل میلگرام درباره نظریه بازی، طراحی بازار، مکانیسم‌های حراج و اقتصاد خرد مدرن

قاعده بازی

 • فصل پنجم - بازارها

گزارش تحلیلی

هشدار بانک مرکزی

نرخ سود

کیفیت خودرو

 • فصل ششم - کسب و کار

گزارش تحلیلی

آزادی اقتصادی

مبارزه با قاچاق

 • فصل هفتم - کافه

گزارش تحلیلی

هزینه فرسایش خاک

بازماندن از تحصیل

دغدغه هنرمندان

 • فصل هشتم - بین‌‌الملل

خبرنامه

اقتصاد روباتیک