عملیات نجات(ویژه‌نامه صنعت)

هفته نامه تجارت فردا ویژه نامه

عملیات نجات(ویژه‌نامه صنعت)

  • راهبرد

  • فصل اول: وضع موجود

  • فصل دوم: شاخص‌های صنعتی

  • فصل سوم: اقتصاد سیاسی صنعت

  • فصل چهارم: ادغام و تفکیک

  • فصل پنجم: جهان صنعت