شوک کرونا

هفته نامه تجارت فردا شماره 355

شوک کرونا

  • تحلیل

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: صد روز پس از کرونا

  • فصل سوم: کرونا در ایران

  • فصل چهارم: اثر کرونا بر اقتصاد

  • فصل پنجم: جهان پس از کرونا