خطای تخصیص

هفته نامه تجارت فردا شماره 251

خطای تخصیص

  • تحلیل و بازخورد

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: اقتصاد ایران

  • فصل سوم: پرونده ویژه - بودجه 97

  • فصل چهارم: بازارها

  • فصل پنجم: کسب‌وکار

  • فصل ششم: اقتصاد اجتماعی

  • فصل هفتم: اقتصاد توسعه- عربستان

  • فصل هشتم: بین‌الملل