شناسه خبر : 35013 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

معرفی بسترهای پرسود به شرکت های ایرانی در نمایشگاه ایروان

با یک ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی روبرو هستیم؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ خود روﺑﺮو اﺳـﺖ

ﺻﺎدرات، راﻫﮑﺎر ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

در ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺷﺪ، ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺻﺎدرات و واردات، ﭘﯿﻮﻧﺪی ناﮔﺴﺴﺘﻨﯽ وﺟﻮد دارد، ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺠﺎرت برون ﻣﺮزی و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻨﺎوری از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، دﺳﺘﺎورد اﻗﺘﺼﺎدی قابل ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

2

ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن، ﭘﺮ ﺳﻮد و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ

اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ دارد. از شرق ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن، از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن، از ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق و از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﮐﻮﯾﺖ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻗﻄﺮ، ﺑﺤﺮﯾﻦ، اﻣﺎرات و ﻋﻤﺎن همسایه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪآب ﻫﺎی آزاد و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ اﻗﺴﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن قرار داده اﺳﺖ.

3

اوراﺳﯿﺎ، ﺑﺎزاری ۱۸۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در سال ۲۰۱۴ ﻣﯿﻼدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺮژی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ قدرتﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای وﯾﮋه از لحاظ ژﺋﻮﭘﻮﻟﻮﺗﯿﮑﯽ، ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ سه ﺧﺼﯿﺼﻪ را ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان هم زﻣﺎن در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ حدود ۱۸۳ میلیون ﻧﻔﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، روﺳﯿﻪ، ﺑﻼروس، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ از اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را همسایگان اﯾﺮان، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮای اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اورآﺳﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرت ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮ ﻇﻬﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارد.

4

ارﻣﻨﺴﺘﺎن، ﭘﻠﯽ ﺑﺮای ورود اﯾﺮان ﺑﻪ اوراﺳﯿﺎ

ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎده ترانزیتی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اورآﺳﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد. رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ۲۶ ﺳﺎل اﺳﺖ که بین اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ۱۵ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه‌ای ﺑﺮای ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ابتدا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ وارد اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻀﺮر شده و ممکن است به آینده اقتصادی دو کشور ضربه بزنند.

5

نمایشگاه ها، ابزاری موثر و ارزان برای ورود به بازارهای بین المللی جدید

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ با ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﺳﯿﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد، ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎزار ﻫﺪف را ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات اﯾﺮان به ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در سال ۲۰۱۸ میلادی ۹۱۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ به اﯾﺮان در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۷۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

6

کریمیان مدیرعامل کارگروه بازرگانی آرک نماینده رسمی و انحصاری برگزار کننده نمایشگاه ایروان ارمنستان در ایران میگوید :

بسترهای متفاوتی برای شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی وجود دارد که بتوانند محصولات و خدمات خود را به بازار جهانی و مخصوصا کشورهای حوزه اوراسیا معرفی کنند ، مانند ویژه نامه اقتصادی آرویک که بستر تبلیغات و بازاریابی مقرون به صرفه ای را برای شرکت ها ایجاد کرده است، نمایشگاه های تخصصی آنلاین و غیر حضوری ارمنستان که با توجه به شرایط اقتصادی و نیز شرایط بیماری فراگیر کرونا عامل بسیار مفیدی میتواند برای تجار ایرانی فراهم سازد تا نسبت به ارتباط مستقیم با بازار هدفشان پلی برای معرفی فعالیت مجموعه ها باشد ، نمایشگاه های تخصصی و بین المللی ایروان بستر حضور شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی را فراهم نموده تا بتوانند از نزدیک با مخاطب خود ارتباط گرفته و برای بازاریابی و گسترش فعالیت صادراتی مجموعه ها از طریق ارمنستان با بازار بزرگ کشورهای اتحادیه اوراسیا ایجاد ارتباط کند.

آدرس سایت: http://arc-company.com/