شناسه خبر : 32522 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90فرهنگ سازمانی موضوعی است که صرفاً با گفتار و بیانیه متجلی نمی‌شود بلکه باید کارکنان به آن باور داشته باشند و حتی در غیاب ناظران رفتارهای خود را مطابق آن پیش برند. فرهنگ باید به صورت پایدار و در فعالیت‌های هر روزه نمود پیدا کند. اگر رهبران دروغ بگویند، فریاد بزنند یا ناسزا بگویند دیگران هم از آنها تقلید خواهند کرد بنابراین اگر رهبران شرکت قصد دارند مشوق رفتار خوب در میان کارکنان باشند باید خود در ابتدا رفتار مناسبی از خویش نشان دهند.

دراین پرونده بخوانید ...