شناسه خبر : 33948 لینک کوتاه

آیا هنوز می‌توان برای چالش‌های حکمرانی کاری کرد؟

فرصت آخر

حکمرانی مفهومی فراتر از حکومت است. حکمرانی بخش عمومی به معنای مدیریت منابع یک کشور برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده است. ناظر به این تعریف،‌ در بررسی چالش‌های حکمرانی شاید اصلی‌ترین پرسش‌ها این باشد که اهداف تعیین‌شده حکمرانی در ایران چیست و این اهداف بر چه اساسی و با خواست چه کسی تعیین شده‌اند؟ شاخصه‌های «حکمرانی خوب» عبارت‌اند از: «حق اظهار نظر و پاسخگویی»، «ثبات»، «کارایی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد». ناگفته پیداست که حکمرانی در کشور ما با این شاخص‌ها چه نسبتی دارد، اما برای اصلاح آن، هنوز راهی باقی مانده است؟

دراین پرونده بخوانید ...